بازدید معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی از مرزهای استان