آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر خوی

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهرخوی