برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای حاضر برنامه ها و پیشنهادهای خود در خصوص هفته جوان را ارائه نمودند.

در ادامه پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی بر هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته جوان تاکید نمود.