آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر ایواوغلی

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهر  ایواوغلی