معابر و محدوده های ممنوعه جهت دایری ستادهای تبلیغاتی انتخابات 25 خرداد

معابر و محدوده های ممنوعه جهت دایری ستادهای تبلیغاتی انتخابات ۲۸ خرداد