میلاد دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام علی النقی ع بر همه عاشقان حضرتش مبارک

میلاد دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام علی النقی ع بر همه عاشقان حضرتش مبارک