برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت با حضور فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت با حضور فرماندار شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

سیدمحمدعابدی در این جلسه به احیای نهرهای سنتی در سال 97 اشاره کرد و افزود: احیای نهرهای سنتی باعث افزایش سطح آب های زیرزمینی و روان آب ها شده است و این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

فرماندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی به افزایش دبی رودخانه ها به سبب ذوب برف ها خبر داد و افزود: برابر نظر کارشناسان میزان برف در ارتفاعات حوزه آب ریز دو رودخانه پر آب شهرستان زیاد می باشد و در صورت افزایش ناگهانی دما حجم آب این رودخانه ها افزایش می یابد و باید در بازه های خطرآفرین اقدامات پیشگیرانه در این خصوص توسط دستگاه های اجرایی مرتبط انجام پذیرد.
وی در ادامه بر حفظ و صیانت از حریم رودخانه ها تاکید نمود.