13 بدر امسال برای حفاظت از جان خود و عزیزانمان در خانه می مانیم .

 ۱۳ بدر امسال برای حفاظت از جان خود و عزیزانمان در خانه می مانیم .