مقام معظم رهبری: روز نهم دی به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد

مقام معظم رهبری: روز نهم دی به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد