حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم

حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم