زلزله خوی را لرزاند

🌍منطقه: خوی، آذربایجان غربی
📈بزرگی: ۳.۶
🗓تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
🕰زمان: ۱۲:۴۶:۰۶
➡️طول جغرافیایی: ۴۴.۸۳۱
⬆️عرض جغرافیایی: ۳۸.۵۷۲
📏عمق: ۸