بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از مراحل ساخت مجتمع آموزشی شادروان حاجیه خانم سکینه نمکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از مراحل ساخت مجتمع آموزشی شادروان حاجیه خانم سکینه نمکی بازدید نمود.