برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت با حضور فرماندار شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

سیدمحمدعابدی در این جلسه به سیاست های شهرستان دربخش آب اشاره کرد و افزود: احیای نهرهای سنتی و تقویت آب های زیرزمینی از جمله سیاست های مهم شهرستان در بخش آب در سال 98 خواهد بود.

فرماندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی برخورد با چاه های غیرمجاز را ضروری دانست و افزود: اطلاعات چاه های عمیق مجاز و غیرمجاز شهرستان احصا و با همکاری بین بخشی، با چاه های غیر مجاز برخورد شود.

وی در ادامه بر استفاده از بذرهایی با مصرف آب کمتر و آبیاری نوین در کشاورزی تاکید نمود.