مقام معظم رهبری: عظمت ملت ایران را با انتخابات نشان دهید

مقام معظم رهبری: عظمت ملت ایران را با انتخابات نشان دهید