وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 4
 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی خوی
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/12/21 09:16:26
طول جغرافیایی: 45.08
عرض جغرافیایی: 38.52
عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
11 کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)
24 کیلومتری ایواوغلی (آذربایجان غربی)
33 کیلومتری تسوج (آذربایجان شرقی)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
107 کیلومتری ارومیه
116 کیلومتری تبریز