بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از کتابخانه مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از کتابخانه مرکزی این شهرستان بازدید نمود.

ایجاد کتابخانه در کوی ولیعصر و توسعه فضای کتابخانه مرکزی از جمله موضوعات مطرح شده در این بازدید بود.