معاون پارلمانی رئیس جمهور از مقبره شمس تبریزی بازدید کرد.

دکتر سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس از طرح احداث بارگاه شمس تبریزی بازدید نمود. در این بازدید مقرر گردید در راستای تکمیل آرامگاه شمس تبریزی با کد پروژه 970213 که تحت عنوان پروژه ملی کلنگ زنی شده است، از محل اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مبلغ 300 میلیارد ریال اختصاص یابد.