اطلاعیه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خوی

اطلاعیه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خوی