بازارچه مرزی شهرستان خوی در پنجمین روز اعمال محدودیت‌ها

بازارچه مرزی شهرستان خوی در پنجمین روز اعمال محدودیت‌ها