برگزاری جلسه هیئت مدیره تولیت شمس تبریزی با محوریت رفع موانع اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی با حضور فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، برگزاری جلسه هیئت مدیره تولیت شمس تبریزی با محوریت رفع موانع اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی با حضور فرماندار شهرستان خوی برگزار شد.