موقعيت : خوي ـ فيروق

اين دره از جمله دره‌هاي سرسبز شهرستان به حساب مي‌آيد، كه بيشتر اهالي به علت نزديكي اين منطقه روزهاي تعطيل خود را به گذراندن در اين دره سرسبز و خوش آب و هوا اختصاص مي‌دهند. ضمناً پارك‌هايي نيز در اين دره توسط بخش خصوصي احداث شده است كه اهالي از اين پارك نيز استفاده مي‌كنند.