موقعيت : جاده قطور (رودخانه قطور)

رودخانه قطور با توجه به اينكه از دره‌هاي زيباي قطور مي‌گذرد، داراي چشم‌اندازهاي طبيعي مي‌باشد