معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار از پروژه بند انحرافی روستای بویلاپوش؛ بیمارستان 220 تخت خوابی و محور خوی ایواوغلی بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند