بررسی ایجاد نواحی صنعتی روستایی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارخوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارخوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، موضوع ایجاد نواحی صنعتی روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارخوی در این جلسه هدف از ایجاد نواحی صنعتی روستایی را افزایش اشتغالزایی روستایی عنوان کرد و افزود: نواحی صنعتی روستایی مجموعه ای از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تأمین می شود.
وی در ادامه بر امکان سنجی و مکان یابی درست در ایجاد نواحی صنعتی روستایی تاکید نمود.