آگهی برنامه های افتتاح و کلنگ زنی هفته دولت شهرستان خوی در سال ۹۸