سوالات متداول


چگونه میتوان با شخص فرماندار ملاقات داشت؟

هر هفته روزهای دوشنبه ملاقات عمومی فرماندار می باشد. یکیا چند روز قبل از روز ملاقات می توان به فرمانداری مراجعه نمود و نوبت ملاقات گرفت.

نحوه پیگیری نامه ها توسط ارباب رجوع چگونه است؟

با مراجعه به میز خدمت ( دبیرخانه )  فرمانداری، با در دست داشتن شماره ثبت نامه مربوطه می توانید از گردش کار نامه خود مطلع شوید.